• Ön Talep Alınması, Sınav Programının Oluşturulması ve Sınavın İlanı

Ön talep almak amacıyla web sitesinden ilanda bulunulabilir. Bulundukları bölgede sınav açılmasını isteyen kişiler ön talepte bulunabilirler. Ön talepler kayda alınarak elektronik olarak dosyalanır. Yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunması halinde sınav açılabilir. Ön talep sahiplerine ulaşılarak sınavın açıldığı ve başvuru yapılması gerektiği belirtilir. Ön talebe bağlı olmadan sınav ilanına karar verildiğinde, sınav tarihi ve yeri, katılacak adayların duyabilecekleri makul süre içerisinde web sitesinden duyurulur.

Sınav programları, sınavın başladığı tarihten iki gün öncesine kadar; sınav programındaki değişiklikler ile sınava katılacak adayların kişisel bilgileri sınav öncesine kadar MYK’ya bildirilir. Bu süreç MYK portalı üzerinden yürütülür.

  • Başvuruların Alınması,  Değerlendirilmesi ve Kişilerin Sınava Kabulü

Başvuru yapmak isteyen kişiler; aşağıda yer alan evraklarla ve mali yükümlülüklerini yerine getirerek başvurularını yaparlar. Başvuru yazılı olarak veya online olarak Kuruluş web sitesi üzerinden yapılabilir.

 1. Başvuru Formu  (uygun şekilde doldurulmuş ve imzalanmış)
 2. Belge Kullanım Sözleşmesi (uygun şekilde doldurulmuş ve imzalanmış)
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Sınav bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu

Kapsam daraltma işlemi yazılı başvuru ile form kullanılmadan yapılır.

Sınava giriş şartı bulunan yeterliliklerde bu şart sorgulanır. Bu husus, ilgili ulusal yeterlilik ile belgelendirme programından kontrol edilerek belirlenir. Yeterliliğe giriş sınavı (ön değerlendirme) değerlendirici tarafından yapılır. Yeterliliğe giriş sınavında başarılı olamayanlar sınava alınmaz. Bu süreç her bir yeterlilik için oluşturulan ilgili talimat uyarınca gerçekleştirilir. Sınava girmeye hak kazanan adaylara sınav bilgileri iletilir.

Sınava giriş şartını sağlamayan adayların belgeleri dosyalanarak arşivlenir. Ön değerlendirme gibi sınava giriş şartıyla ilgili olarak ücret mahsubu belirlenmişse, belirlenen tutar mahsup edilerek kalan tutar kişiye iade edilir.

 

 • Teorik Sınav

Teorik sınav ilgili belgelendirme programında belirtilen ölçme ve değerlendirme şartlarını karşılar ve ilgili ulusal yeterlilikteki öğrenme çıktılarını kapsar. Teorik sınav ilgili talimata göre yapılır.

Teorik Sınavlar ilgili ulusal yeterliliğin sınav talimatında belirtilen usulde gerçekleştirilir ve MYK’nın şartlarına uygun şekilde kayıt altına alınır.

Teorik sınavda ilgili yeterlilikte belirtilen kriterleri sağlayanlar başarılı sayılırlar.  Teorik sınav sonuçları kayıt altına alınır ve aday dosyalarına yerleştirilir.

Teorik sınav sürecinde sürecin uygun şekilde yürütülmesi için değerlendiriciler süreç takip formunu kullanırlar. Teorik sınav öncesinde pandemi koşullarında gerekli tedbirler alınır.

 • Performansa Dayalı Sınav

Performansa dayalı sınav, ilgili belgelendirme programında belirtilen ölçme ve değerlendirme şartlarını karşılar ve ilgili ulusal yeterlilikteki öğrenme çıktılarını kapsar. Performansa dayalı sınavlar ilgili ulusal yeterliliğin sınav talimatında belirtilen usulde gerçekleştirilir ve MYK’nın şartlarına uygun şekilde kayıt altına alınır.

Performansa dayalı sınav ilgili UY için hazırlanan soru ve bu soruya dayalı kontrol formu ile gerçekleştirilir. Performansa dayalı sınavda ilgili yeterlilikte belirtilen kriterleri sağlayanlar başarılı sayılırlar.  Performansa dayalı sınav sonuçları kayıt altına alınır ve aday dosyalarına yerleştirilir.

Performansa dayalı sınav sürecinde sürecin uygun şekilde yürütülmesi için değerlendiriciler ilgili UY için belirlenen süreç takip formunu kullanırlar. Performansa dayalı sınav öncesinde pandemi koşullarında gerekli tedbirler alınır.

 • Belgelendirme Kararı ve Belgelerin Düzenlenmesi

Belgelendirme kararı; kamera kayıtları dahil tüm değerlendirme kayıtları incelenerek yazılım üzerinden Belgelendirme Karar Verici tarafından alınır. Karar verme sırasında kamera kayıtları da değerlendirilir. Belgelendirme kararının ardından belge almaya hak kazanan kişiler MYK’ya portal üzerinden bildirilir.

Başarılı olan adaylar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi basılır. Belge masraf karşılığına ilişkin süreç MYK tarafından belirlenen şekilde yürütülür. Düzenlenen belgeler kişilere elden veya posta yolu ile teslim edilir. Birimlerden başarılı olan kişiler için talepleri halinde birim başarı belgesi düzenlenebilir.

 •  Gerçekleştirilen Sınavın İptali ve Sınavın Tekrarlanması

Sınavda oluşabilecek ve sınavın tekrarını gerektirebilecek (yangın, sel, deprem, baskın, saldırı, patlama, toplu olay, protesto vb) olaylar ile, toplu kopya ile, sınavın şeffaflığına ilişkin tereddüt, şüphe, duyum ve şümulüne ilişkin hallerde durum tutanak altına alınır.

Gerekli değerlendirmenin ardından sınav iptal edilebilir. Adaylara konu hakkında bilgilendirme sağlanır. İptal edilen sınav, mücbir sebepler dışında, mümkün olan en kısa süre içerisinde iptali gerektiren haller düzeltilerek, yeniden yapılır. Toplu kopya halinde kopya işlemine karıştığı anlaşılan adaylar tekrar sınava alınmaz. Bu şekilde tekrar sınava alınan adaydan ayrıca sınav ücreti talep edilmez.

Görevli personelin risk analizinde belirlenen şartlar altında sınavın tarafsızlığını veya şeffaflığını olumsuz yönde etkilemesi hallinde sınavlar için risk analizinde belirlenen tedbir uygulanır.

Değerlendiricinin sınav anında veya sınavdan hemen önce rahatsızlanması, mücbir sebeplere maruz kalması, hakkında yürütülen hukuki işlem nedeniyle özgürlüğünün kısıtlanması, tarafsızlık ilkesine aykırı tutum ve davranışlarda bulunması, sınav salonunda yedek değerlendiricilerin aynı ya da farklı sebeplerle hazır bulunamaması, sınav anında tutum ve davranışlarıyla sınavın olumsuz etkilenmesi durumundan doğrudan etkilendiği halde adayların başarılarına ilişkin hakları saklı kalmak üzere sınav iptal edilir. En kısa süre içerisinde iptali gerçekleştiren haller düzeltilerek, sınav yeniden yapılır. Adaydan ayrıca sınav ücreti talep edilmez.

Bir veya birden çok adaydan kaynaklanan sınava uygun olmayan tutum ve davranışlar nedeniyle oluşacak yüksek gürültü, gerginlik, şiddet olması ve bu durumun tüm adayları olumsuz etkilemesi halinde sınavın tamamı iptal edilebilir, mevcut olumsuzluklara rağmen başarılı olan adaylar kamera kaydıyla tespit edilmek suretiyle başarılı sayılırlar. Mevcut durum MYK’ya kamera görüntüleri ile bildirilir. En kısa süre içerisinde iptali gerçekleştiren haller düzeltilerek, sınav yeniden yapılır. Adaydan ayrıca sınav ücreti talep edilmez. Sorumlu aday(lar) tekrar gerçekleştirilen sınava alınmaz.

 • Hileli Sınav Halinde Yapılacaklar

Kurallara aykırı davranışta bulunan katılımcıların sınava devam etmelerine izin verilmez. Ancak diğer adayların etkilenmediği hallerde; diğer katılımcıların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından, kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunulmayabilinir. Kurallara aykırı davranışta bulunan katılımcıların kimlikleri ve kusurları açıkça yazılarak durum tutanak altına alınır.

 • Birim Birleştirme

MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından yeterlilik birimi başarı belgesi almış olup, bu belgelerin kuruluş tarafından dikkate alınmasını isteyen kişiler hakkında ilgili MYK mevzuatı uyarınca işlem yapılır.