6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu ve Ana Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip “TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI”, Anayasa’nın 135. Maddesinde tanımlanan, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Maden Mühendisleri Odası bünyesinde kurulan Mesleki Yeterlilik Merkezi (MMO MEYEM) madencilik  sektörünün gelişimi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesini temel alarak mesleki yeterlilik ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla kalite ve verimlilik odaklı çalışmalarını başlatmıştır. MMO MEYEM, personel belgelendirme sürecini adil, etik, tarafsız ve herhangi bir  çıkar ilişkisinden bağımsız olarak güvence altına almayı ve oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmayı ilke edinmiştir.

MMO MEYEM, Bu amaç doğrultusunda Kalite Yönetimi anlayışına uygun bir yönetim sistemi esas alınarak TS EN ISO/IEC 17024:2012 standardına uygun Kallite El Kitabını (KEK) ve ilgili dokümanları hazırlamıştır.

MMO MEYEM faaliyetlerini tanıtan, hızlı ve sağlıklı erişimi sağlayan http://mmomeyem.maden.org.tr  internet sayfası, düzenli olarak güncellenmekte ve yeniliklerle hizmete devam etmektedir.

MMO MEYEM faaliyetlerini “Sürekli İyileştirme” yaklaşımıyla yürütmektedir. Bu amaçla riskler en aza indirgenerek, çözüme en kısa sürede ulaşmak amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, ilgili diğer STK’lar dâhil olmak üzere tüm paydaşlarla sürekli bilgi paylaşımı ve iletişimde olmak ilke edinilmiştir.

Kişi ve kuruluşlar öğrenmeye ulaşma kanallarını açık tutmalı, öğrenilen bilgiyi güncellemeli ve bu bilginin kıyaslamasını yapabilmelidir. MMO MEYEM bu maksatla personelin edindiği öğrenimin, ulusal ve uluslararası kanunlara, yönetmeliklere, standartlara dayanarak, kıyaslanabilirliğini sağlayıp değerlendirerek personel yetkilendirilmesini sağlamak ve böylelikle eğitim ve istihdam ilişkisinin etkinliğini artırmak amacı ile kurulmuştur.

MMO MEYEM, hazırladığı sistemle TS EN ISO/EC 17024:2012 standardına, MYK ve akreditasyon kurumunun rehberlerine göre  hizmet verdiği sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, sektörde çalışan ve/veya çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilikler çerçevesinde var olan niteliklerini bağımsız ve tarafsız kurallar çerçevesinde, belirlenmiş ulusal ve uluslararası standartları temel alarak ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmektir.

MMO MEYEM’in faaliyetleri:

  1. a)   Ulusal mesleki yeterlilik sistemi ve çerçevesinde, ulusal ve uluslararası yeterliliklere, bağımsız ve tarafsız kurallara dayalı sınav ve belgelendirme yapmak,
  2. b)   Ölçme ve değerlendirme sonuçları, ilgili mevzuat ve akreditasyon kurallarına uygun olarak soru bankaları, teorik ve pratik sorular hazırlamak, var olanları revize etmek,
  3. c)    Faaliyet konusunda yer alan tüm çalışmaların yürütümünde ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek gerekli revize çalışmalarını yapmak,

şeklinde belirlenmiştir.