BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ


ADAYIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A) Başvurular ve Belgelendirme ve Sınav
• Aday, ………………………………………………………….. sınavı başvuru şartlarını bilmek, yerine getirmek ve istendiğinde bu şartları taşıdığını doğrulayan tüm kanıtları MMO MEYEM' e sunmakla,
• MMO MEYEM  web sayfasından yapılan başvurularda, sistemde otomatik olarak ekrana gelen bilgilerin (ikametgâh bilgileri vb.) doğruluğunu kontrol etmek ve gerektiğinde güncellemekle,
• MMO MEYEM’ e sunduğu tüm evrak ve bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmekle,
• Belgelendirme sınavlarına ilişkin önceden belirlenmiş kurallara uygun davranmakla,
• Gerekli olduğunda, görevliler tarafından kendisine bildirilmek şartıyla, sınavlar sırasında MMO MEYEM’ in sesli/görüntülü kayıtlar tutmasına izin vermekle,
• Sınav sonrasında, diğer adayların sınavlarını kolaylaştıracak veya zorlaştıracak; ayrıca kişisel hak ve mahremiyetlerin ihlal edilmesine neden olacak paylaşımlarda bulunmamakla,
• Sınav bitiminde verilen kitapçığın ve evrakların tamamını teslim etmekle,
• MMO MEYEM  web sayfasındaki belgelendirmeye ilişkin tüm duyuru ve uyarıları düzenli olarak takip etmekle,
• MMO MEYEM   web sayfasındaki kişisel hesabında yer alan tüm bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle,
• MYK mevzuat ve gerekliliklerini kabul etmekle ve değişiklileri takip etmekle yükümlüdür.
B) Belgelerin Kullanımı
• Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları MMO MEYEM ’ in web sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmekle,
• Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, MMO MEYEM tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymak ve gerekli kanıtları MMO MEYEM’ e sunmakla,
• Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi MMO MEYEM’ e iade etmekle,
• Sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri almak ve etik ilkelere bağlı kalmakla,
• MMO MEYEM  tarafından ilan edilen yöntem ve sıklığa uygun olarak gözetim kanıtlarını MMO MEYEM’ e sunmakla,
• MMO MEYEM  tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde, belgesinin askıya alınabileceği veya iptal edilebileceğini bilmekle,
• TS EN ISO IEC 17024:2012 Standardına aykırı düşen durumlarda, belgeyi kullandırma veya iptal kararının MMO MEYEM e ait olduğunu ve MMO MEYEM ’in belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkilerini kabul etmekle,
• Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son vermek ve MMO MEYEM tarafından ilan edilen yöntem ve süreye uygun olarak belgeyi iade etmekle,
• Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için MMO MEYEM tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirmekle,
• Belgeyi, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmamakla ve doğru olmayan beyanlarda bulunmamakla,
• Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak MMO MEYEM e bildirmek ve güncelliğini sağlamakla,
• MMO MEYEM tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uymakla,
• MMO MEYEM web sayfasındaki kişisel hesabında yer alan tüm bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlüdür.
• MMO MEYEM yasal zorunluluktan dolayı gizli bilgileri vermesi gerektiğinde,  kanun tarafından yasaklanmadığı sürece, ilgili kişiyi paylaşılacak olan bilgi hakkında bilgilendirir.
C) Logoların/Markaların Kullanımı
• Belge sahibi, MMO MEYEM web sayfasında ilan edilen logo/marka kullanım şartlarına uymakla ve logo/marka kullanım şartlarına uyulmaması halinde belgesinin askıya alınabileceği veya iptal edilebileceğini bilmekle yükümlüdür.

 

MMO MEYEM' İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A) Başvurular ve Belgelendirme Sınav
• MMO MEYEM, belgelendirme sınavı başvurularını, tüm adayların erişimine açık olacak ve gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde MMO MEYEM web sayfasında ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında ilan etmekle,
• Başvuru ve sınavla ilgili yapılabilecek değişiklikleri adaylara zamanında duyurmakla,
• Adayları başvurularının kabulü, sınava girilecek tarih ve yer bilgileri, sınav sonuç bilgileri ve başarı durumları hakkında MMO MEYEM web sayfası vasıtasıyla bilgilendirmekle,
• Şartları sağlayan tüm adayların başvurularını kabul etmekle,
• Belgelendirmeye ve sınavın uygulanmasına esas teşkil eden tüm şartlar hakkında adayları bilgilendirmekle,
• Adayların kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
B) Belgelerin Kullanımı
• İşbu sözleşme adayın belge almaya hak kazanması halinde geçerli olacaktır.
• Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları MMO MEYEM web sayfasında bildirmekle,
• Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahiplerini değişen şartlara uymaları konusunda bilgilendirmekle,
• Belgelendirme prosesleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla,
• Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür
C) Logoların/Markaların Kullanımı
MMO MEYEM logo/marka kullanım şartlarını adayların erişimine açık olacak şekilde MMO MEYEM web sayfasında duyurmakla yükümlüdür.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Adaylar, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna gitmeden önce MMO MEYEM' e başvurmayı, gerektiğinde MMO MEYEM’ in itiraz ve şikâyet süreçlerini tüketmeyi; bunlardan sonuç alamadıkları takdirde yargı yoluna gitmeyi ve yetkili mahkeme olarak Ankara mahkemelerini kabul ederler.

ADAYIN ADI-SOYADI:
TARİH:
İMZA:

Belge Kullanım Sözleşmesini indirmek için tıklayınız.


Nitelikli iş gücü için ulusal yeterlilik sistemi..

 

Selanik Caddesi No:19/4 KIZILAY / ANKARA 

Tel: +90 312 425 10 80  

e-Posta: sem@maden.org.tr

Sosyal Medya Bağlantıları