MMO MEYEM  bünyesinde bulunan kurul ve/veya komitelerde görev alan üyelerin gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık gibi ilkeler doğrultusunda uymaları gereken hususlar aşağıda tanımlanmaktadır:

Madde 1: MMO MEYEM ’in yürütmekte olduğu belgelendirme faaliyetleri konusunda tabi olduğu ISO/IEC 17024, i rehberleri veya zorunlu dokümanları ve TÜRKAK kuralları çerçevesinde hareket etmek üzere çeşitli fonksiyonlara sahip kurul ve/veya komitelerde görevlendirilen üyeler, aldıkları her kararda ve gerçekleştirdikleri her türlü icraatta; hukuki kurallara uyarak gizlilik, tarafsızlık, objektiflik, bağımsızlık, doğruluk, dürüstlük ilkelerine bağlı ve ahlaki ölçülere uygun hareket etmeyi taahhüt ederler.

Madde 2: Üyeler gerçekleştirdikleri faaliyetler konusunda daima profesyonel iş ilişkilerini ön planda tutarlar.

Madde 3: Verdikleri kararları etkileyecek herhangi bir çıkar çatışması söz konusu olduğunda bunu derhal  MMO MEYEM Yöneticilerine bildirerek, alınacak karar öncesinde yedek üyenin kendileri yerine görevlendirilmelerini sağlarlar.

Madde 4: Bağlı bulundukları kurul veya komitenin çalışma sahasına giren bir husus bulunduğunda eğer herhangi bir  müşterisi ile doğrudan ilgili bir karar alınacak veya değerlendirme yapılacaksa; bütün üyeler olası çıkar ilişkileri veya iş bağlantıları (geriye dönük son 3 yıl içinde veya devam etmekte olan) veya akraba/eş/dost/ortak/müşteri gibi unsurları açıkça gündeme getirirler. Bu sayılan bağlantılardan herhangi biri varsa kendileri o müşteri ile ilgili her hangi bir süreçte görev alamazlar.Bu gibi konularda üyeler her zaman açık ve gönüllü davranırlar.

Madde 5: Üyeler, kendi profesyonellikleri ile ilgili konulardaki gelişmeleri daima takip eder, bunları gerektiğinde MMO MEYEM bünyesinde paylaşıma açık olurlar.

Madde 6: Üyeler, kendilerine MMO MEYEM tarafından sunulan müşterileri ile ilgili bilgi, belge veya sırları üçüncü taraflara -kanunların gerektirdiği haller dışında- hiçbir koşulda açıklayamazlar. Edindikleri her türlü bilgi ve belgelerinin dışarı aksetmemesi konusunda gizlilik ve güvenliğinden kendileri sorumludur.

Madde 7: MMO MEYEM tarafından belirtilen görev tanımları doğrultusunda hareket ederek MMO MEYEM ’ in itibarını zedeleyebilecek tavır ve davranışlardan daima kaçınırlar.

Madde 8: Üyeler, kendilerinin aldığı bir karar veya yaptıkları bir değerlendirme sonucunda üçüncü taraflara kasıtlı olarak zarar verdikleri ispat edilirse her türlü yasal tazminatı ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt ederler.

Madde 9: Üyeler, MMO MEYEM ile aralarında imza edilen bu metinde sıralanan taahhütleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul ederler. Aksi durumlarda MMO MEYEM Yönetim Kurulu kararıyla üyelikleri iptal edilir.

Yukarıda sıralanan 9 maddelik hususlara MMO MEYEM  bünyesinde bulunduğum süre içinde tümüyle uymayı, uymadığım taktirde olası cezai yaptırımları karşılamayı kabul ve taahhüt ederim.

 

 

                                                                                                       ........................ Kurulu/Komitesi Üyesi

                                                                                                             Tarih:                          Adı ve Soyadı - İmza


Nitelikli iş gücü için ulusal yeterlilik sistemi..

Selanik Caddesi No:19/4 KIZILAY / ANKARA
Tel: +90 312 425 10 80
e-Posta: sem@maden.org.tr

Sosyal Medya Bağlantıları